COLUMNS HEINO KOERIER 1 t/m 10

Sinds december 1992 ben ik betrokken bij het schrijven van een column voor de Heino Koerier. Een klein huis-aan-huisblad. Aanvankelijk schreef ik om en om met ds. Cor Harryvan uit Lemelerveld. Later schreef ik iedere maand de column. Momenteel schrijf ik nog steeds en hoop het nog enige tijd te kunnen volhouden.1e Lichtstralen, december 1992:

“ZIE GINDS KOMT DE KERSTMAN……….UIT CHINA WEER AAN….”

Je leest het in de krant: ‘Plastic engelen en kerstnost al in de etalage’, en het is pas oktober. Bijna niet te geloven, dus je gaat maar eens kijken.

Op vele plaatsen in het land is er dit jaar al weer vroeg met de kerstuitstalling begonnen. Het lijkt er op dat het ieder jaar vroeger wordt. Lieve blote engeltjes, gezeten op witte watten wolkjes lachen je toe als je er rondloopt. Er zijn kerstpantoffels, nep-kerstbomen, kleine, grote, witte, paarse, groene en blauwe kerstballen te koop. De muziek klinkt zachtjes: “I am dreaming of a white christmas”. Er staat een keramische kerstgroep. “Made in China” staat er onderop. Je ziet arrensleeën, en natuurlijk de Kerstman.

Het Sinterklaasfeest schijnt te verdwijnen en er komt in navolging van Engeland steeds eerder een “kerstsfeertje”.

Maar wat heeft dit nu eigenlijk met het echte Bijbelse kerstfeest te maken? De Zaligmaker is geboren. Jezus Christus kwam op deze aarde om ons van zonden te verlossen. In Genesis 3 kun je lezen over de zondeval. De mens maakte zich los van zijn/haar Schepper. Maar Híj bleef zijn schepselen trouw em beloofde dat zijn vijand, de satan, de kop vermorzeld zou worden. En Hij hield zijn belofte.  Maria kreeg van de engel Gabriël de mededeling, dat zij, hoewel zij maagd was en in ondertrouw, zwanger zou worden van een Zoon. (Lucas 1: 26 t/m 28). “Deze Zoon wordt Zoon des Allerhoogste genoemd en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven”.

Jezus Christus is het, waaraan wij denken op Goede Vrijdag. Hij stierf aan het kruis, voor jou en mij. Jezus Christus is het, die uit de dood opstond, zoals we met Pasen herdenken. Deze zelfde Jezus Christus is het , waarvan we met kerst gedenken dat Hij is geboren.

De engelen zongen: “Ere zij God in de hoge en vrede op aarde voor mensen van het welbehagen”. Laten we daaraan denken met kerst, ondanks alle kerstnost, kerstmarkten en glitter, die ons van de echte kerstgedachte kunnen afhouden.

Benne Solinger

2e Lichtstralen, januari 1993

VERTROUWEN?

Hoe vaak komt het voor dat je alles tegen iemand kunt zeggen? Dat je iemand echt helemaal kunt vertrouwen? Wie heeft er een vriend(in) waarvan die zeker weet dat die nooit iets zal doorvertellen en de altijd te vertrouwen is? En als je daar dan  toch over nadenkt, vraag je dan eens af: “hoe zit dat eigenlijk met mezelf?”

In de Bijbel kun je lezen dat God de hemel en de aarde, het dier  en de mens heeft geschapen. (Genesis 1, eerste pagina in de Bijbel).

Hij was er bij toen jouw leven begon (lees eens in Psalm 139: 13 t/m 18).

Hij kent jou door en door!!

Dus tegen Hem mag en kun je echt alles vertellen. Hij wil dat ook graag. Hij vraagt of je Hem wilt liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. (Mattheus 22: 37 t/m 40, in het Nieuwe Testament)

Maar de vraag is natuurlijk: “doe je dat ook, in blijde en droeve dagen? En als je dat doet, is het dan al lang geleden, dat je tegen God hebt gesproken?

Als het al lang geleden is, of je hebt er moeite mee, probeer het dan weer eens. Het kan een voornemen zijn die je toevoegt aan de andere goede voornemens aan het begin van dit jaar. In Mattheus 7: 7 en 8 staat dat je dat mag doen. Als je bij Hem aanklopt, dan is Hij thuis, óók voor jou!!

Lees dit gedeelte er eens bij na en probeer weer eens met je Schepper te gaan praten.

David deed dat ook regelmatig. Er staan van hem vele psalmen in de Bijbel. Hij sprak met God in moeilijke en in goede tijden. (lees bijvoorbeeld eens Psalm 22 en/of 23)

Maar als je het echt moeilijk blijft vinden, dan ken je zeker het “Onze Vader” nog wel.

Het gebed dat Jezus Christus ons zelf heeft geleerd. Dat Hij als Verlosser aan ons heeft doorgegeven. Het staat in Mattheus 6: 9 t/m 13.

Lees het eens na en doe dat met je hart:

“Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven hen die ons iets schuldig zijn; en leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze, want van U is het Koninkrijk en de Kracht en de Heerlijkheid tot in aller Eeuwigheid. Amen.”

Benne Solinger

3e Lichtstralen, maart 1993

“KIJK EENS OM JE HEEN!”

“Kijk eens om je heen!”, alsof je dat nog niet vaak genoeg doet. En waarom zou je het nu doen, op ‘comman­do’? Dat lijkt toch onzin. En aan onzin-op­drach­ten heb je vast een he­kel. Die voer je liever niet uit, of je gaat er over in dis­cus­sie. Nou dat kan. Niet voor niets staat er maandelijks een tele­foon­num­mer onder de Licht­stra­len…… Maar voor je belt, lees eerst even door en kijk of het echt onzin is.

Als je naar de natuur kijkt,­ zie je al heel wat tekenen van nieuw leven. Het wordt weer lente. Bomen lopen uit. Kro­kus­sen, tulpen en narcissen zijn er ste­eds meer te zien, prach­tig… en jaar­lijks komt dat terug, al dui­zenden jaren lang. Zou dat nu echt alle­maal vanzelf gaan? Kan zoiets uit één-grote-oer­knal zijn ont­staan, om zich vervolgens zelf­standig te ont­wikke­len? Of is het toch waar, wat de bijbel leert? Dat God de wereld, met alles erop en eraan, goed heeft geschapen? (lees eens Gene­sis 1, en 1 Johan­nes 1)

Kijk nu nog eens om je heen, lees de kra­nten en bekijk het jour­naal. Wat je lee­st, ziet en hoort zijn oor­log, ellen­de en verkrach­tingen. Maar ook blok­kades van VN-transporten in ex-Joegoslavië. Honger in Somalië, op vele plaa­tsen bur­ger­oorlog en in Rusland weer grote poli­tieke span­nin­gen. Denk je dat God, toen Hij de we­reld schiep, dit zo heeft be­doeld?(Genesis 2, 3 en/of Romeinen 5: 12-21)

Ik denk, dat je antwoorden kunt vinden op bovenstaande vragen. Ook jij kunt tot de ont­dek­king komen, dat de bijbel antwoor­den gee­ft, dat de christelijke feest­dagen er niet voor niets zijn. Weet je het (no­g), waar de kerst­dagen voor staan? (Lucas 1) En Goede Vrijdag (Lucas 22 en 23) en Pasen? (Lucas 24 en 1 Korinthe 15) Of je het nu wilt of niet, Jezus Chris­tus heeft voor ieder die het geloven wil de zonden wegge­daan. Met dat specia­le doel kwam Hij hier op aarde. Dat is de kern van het chris­telijk geloof! Het kan rust en vrede geven. Het kan de wereld veran­deren. Maar om dat te geloven en ernaar te leven, moet je LEF heb­ben. Er zijn heel veel mensen die erom la­chen. Mis­sch­ien doe jij het zelf wel, nu je deze L­ich­tstralen leest. Toch kwam Jezus óók voor jou op aarde (Kerst) en sti­erf voor jou aan het kruis. (Goe­de Vrij­dag) Ook jou wil Hij vrij maken voor God. Mis­sch­ien vind je deze ge­dachte bela­che­lijk. Maar het is écht waar. Jezus leeft!! (P­ase­n) Hij wil ook jouw advo­caat in de hemel zijn. Maar dan moet je het eerst wel geloven en om dat geloof mag en kun je bidden!

Benne Solinger

4e Lichtstralen, mei 1993

SPREKEN DOOR DE GEEST…

“Niemand die door de Geest spreekt zegt: Vervloekt is Jezus; en niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de Heilige Geest”. (1 Korinthiërs 12: 3)

Het is niet gebruikelijk dat er in Nederland mensen hardop Jezus Christus vervloeken. Maar toch hoor je regelmatig, soms zelfs te pas en te onpas, de naam van Jezus Christus noemen.

Iedereen zal zich ongetwijfeld situaties herinneren, waarin de naam van Jezus werd genoemd in een sfeer die niet echt religieus genoemd kan worden:
–        Wanneer het weer slechter is dan je had gehoopt;
–        Wanneer er iets mis gaat op school of je werk;
maar ook
–        Wanneer de kinderen zich niet helemaal volgens verwachting gedragen.

In de Bijbel kun je lezen dat Jezus de gekruisigde en opgestane Heer is. Hij heeft aan het kruis geleden voor alle mensen. Ook voor jou heeft Hij in principe de zonden weggenomen toen Hij aan het kruis hing op Goede Vrijdag.

Maar hij is ook voor jou opgestaan uit de dood, met Pasen.

En als je dat weet heeft dat consequenties voor de manier waarop je met Hem omgaat en dus voor de manier waarop je zijn Naam gebruikt.

Op stations hangen posters van de Bond tegen het vloeken. “Vloeken is napraten”. Maar vloeken is nooit goed te keuren. En je doet jezelf schade als je wel vloekt, ook al merk je dat misschien niet direct. Daaraan wordt wellicht te weinig gedacht, ook wanneer de naam van Jezus op een verkeerde manier wordt gebruikt.

Jezus vervloeken doe je waarschijnlijk niet. Maar misschien gebruik je zijn Naam weleens onbewust en op een verkeerde manier.

Het is goed om daar voor jezelf nog eens over na te denken. Je stoot niet alleen mensen voor het hoofd die Jezus erkennen als hun Heer en Zaligmaker, wanneer je zijn Naam verkeerd gebruikt. Maar, wat veel erger is, je beledigt hiermee Jezus zelf. En dat zal toch nooit je bedoeling zijn.

Benne Solinger

5e Lichtstralen, juli 1993

SOLINGER over SOLINGEN

Op voorstel van de ‘Breakfastclub’ vulden ruim 1.000.000 mensen de “IK BEN WOE­DEND”-kaart in. Ze deden dit naar aanlei­ding van een aanslag op Turken in het stadje Solingen in Duits­land. Een aanslag met dodelijke afloop. Terecht heb­ben vele Ne­derlanders met het invullen en ver­zenden van de kaart hun boosheid kenbaar gemaakt over deze afschuwelijke aanslag.

Als christen gelovige die regelmatig de bijbel­ leest, ben ook ik zeer ge­schokt over de uitin­gen van haat tegenover medemen­sen. Of deze mensen nu wel of niet afkomstig zijn uit een ander land, maakt dan niet uit. In de Bijbel staat heel na­drukke­lijk te lezen hoe je op een goede ma­nier met je naaste (wie dan ook) kunt omgaan. De Here geeft daarvoor zelfs een reglement: de tien-geboden. (Exod­us 20: 2 t/m 17 en Deute­ro­nomium 5: 6 t/m 21)

In het Nieuwe Testament geeft Jezus een samen­vatting van dat reglement, die ik hieronder integraal overneem:

“Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, ziel en verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede, even belangrijk gebod is: Houd net zoveel van uw medemens als van uzelf” (Mattheüs 22: 37 t/m 39, vertaling Het Boek)

Pas deze leefregel eens op je­zelf toe, bij de volgende vragen:

–           Wanneer sprak je voor het laatst met een in Nederland wonende buitenlander (allochtoon of asielzoeker)?
–           Wanneer sprak je voor het laatst over een allochtoon of asielzoeker?
–           Op welke manier sprak je de laatste keer over hen?
–           Op welke manier wil jij dat de buitenlan­ders met jou omgaan, of over je spreken?

Ik wens iedereen een goede vakantietijd, óók wanneer de reis naar het buitenland gaat!

Benne Solinger

6e Lichtstralen, oktober 1993

Tegen de Lamp lopen

Ben jij wel eens tegen de lamp gelopen?
Ik hoop van niet voor je, want het lijkt me geen prettige ervaring.
Tenminste wanneer je de betekenis neemt van: ‘betrapt worden’.

Nu kun je ook op een andere manier tegen de Lamp lopen.
En ik hoop voor je dat dat al is gebeurd, of dat het je ooit zal overkomen.
Tenminste wanneer je de betekenis neemt van:
‘Jezus Christus leren kennen’ en ‘Hem aannemen als je persoonlijke Verlosser’.

Jezus Christus maakt Zich in de Bijbel bekend als: de Weg, de Waarheid en het Leven. (Johan¬nes 14:6)
Hij is het Licht der wereld. (Matteüs 4:16) Door God alleen kun je tot Jezus komen. (Johannes 6)
Hij wil je levensweg verlichten, zodat je in vrede en met blijdschap kunt leven.
Hij wil je het eeuwige leven geven.

Wanneer je zo tegen de Lamp loopt en je leven veranderd wordt, loop je veel minder kans tegen de lamp te lopen. Je probeert je leven dan zo in te richten dat er geen verkeerde dingen meer in zijn. Je gaat steeds meer leven op een manier die de Schepper graag heeft. Een levenswijze, die er alleen maar ten dienste van jezelf en je medemens is. Een leven tot eer van God.

En doe je toch nog eens verkeerde dingen, dan kun je altijd bij Hem terecht. Hij vergeeft, zelfs keer op
keer, als je echt je best doet van Hem te houden.

Maar hoe leer je nu dat Licht, die Lamp kennen? Hoe kun je tegen Hem aanlopen?
Eigenlijk ben je er al mee bezig, wanneer je deze lichtstralen leest. Maar het kan nog beter, door het Bijbeltje, dat je ongetwijfeld ergens hebt liggen, te pakken en er gewoon eens in te gaan lezen.
Ik bid, dat Hij jou onder het lezen beetpakt. Dat je Jezus leert kennen zoals Hij is. Dat je leert leven, zoals Hij dat graag wil. Een leven dat goed is voor jou en al je vrienden, familieleden en kennissen, dus voor heel de wereld.

Benne Solinger

7e Lichtstralen, december 1993.

DECEMBER: “LICHT-MAAND”

In de vorige twee ‘Lichtstralen’ hebben zowel ds. Harryvan als ik geschreven over Jezus, Die een Lamp in je leven wil zijn. Als je Hem aanvaardt en aanneemt als je Ver¬losser, dan verlicht Hij je levenspad. Dan ga je je leven anders inrichten en op een andere manier met je medemens om.

Het is nu december, een maand waarin vrijwel overal ter wereld het Kerstfeest gevierd wordt. Een maand waarin, zeker in Nederland, de meeste mensen een kerstboom in huis nemen. Er worden sterren voor het raam gehangen en heel veel bomen in de tuin worden verlicht. Iedereen wordt vrolijker van al die extra lichtjes in deze donkere maand en dat is fijn. December is ook een maand waarin er met Kerst vaak extra lekker gegeten wordt en waarin familieleden elkaar bezoeken. Ontzettend gezellig allemaal en je mag er van genieten.

Maar het is goed om eens na te denken wat het Kerst¬feest eigenlijk betekent, ook voor jezelf. Het is goed te beden¬ken, dat in de Kerstnacht toen Christus geboren is, er ontelbaar veel engelen hebben gezongen in het veld bij de herders. Het werd toen licht in de nacht. Lees maar eens na in Lucas 2, vanaf vers 8. En later blijkt, dat het licht van een speciale ster de drie wijzen (sterrenkundigen) naar de geboren Christus wijst. Je kunt dit lezen in hoofdstuk 2 van Mattheus.

Licht speelt dus een grote rol, wanneer je over Christus leest. Ook in het boek Johannes zie je dat op verschillende plaatsen. In Johannes 1 : 4: “In Hem (dat is Christus) is eeuwig leven en dat leven is het licht voor de mensen”. Johannes is er in die tijd door God op uitgestuurd om de mensen te overtuigen, dat Jezus Christus het Licht is. Dat Hij op aarde kwam om iedereen in de hele wereld te verlichten. Zie ook Johannes 8: 12.
Ik ga ervan uit, dat je dit allang weet.
Maar, waar het om gaat is of je er zelf al echt van overtuigd bent? Geloof je wat Mattheus, Lucas en Johannes in de Bijbel hierover schrijven.

Lees de genoemde Bijbelteksten er eens op na. Ze zijn niet lang. Het kost je geen zeeën van tijd. Ik denk zelfs, dat wanneer je eenmaal begint te lezen, je er niet snel genoeg van zult krijgen. Ik kan je adviseren om te beginnen met Het Boek. Daarin staat het heel helder geschreven, voor mensen van deze tijd.

Ik hoop dat je het zult doen. Ik bid, dat het Kerst¬feest voor jou een Christusfeest mag worden. Tot slot wens ik iedereen goede Kerstdagen en een door Jezus verlicht 1994 toe.

Benne Solinger

8e Lichtstralen, april 1994

IS HET GEWONE WEL ZO GEWOON?

“Maar er is tenminste nog één goed ding voor een mens; hij mag genieten van lekker eten en drinken en andere prettige dingen bij al het harde werken, dat hij doet in de korte tijd dat God hem laat leven. En natuurlijk is het ook goed als een mens rijkdom heeft gekregen van God en bovendien gezondheid bezit om er van te kunnen genieten. Houden van je werk en je plaats in het leven te aanvaarden , dat is werkelijk een geschenk van God. Iemand die dat doet, denkt er niet vaak aan dat hij maar kort leeft, want God geeft hem vrede.” (Citaat uit de Bijbel, Prediker 5: 17 t/m 19 in de vertaling van het Boek)

Probeert u zich eens te herinneren, wat u de afgelopen week allemaal gegeten heeft tijdens de warme maaltijd, de lunch of het ontbijt.

Is er een feest geweest?
Waren er versnaperingen, hapjes, frisdranken, diverse wijnsoorten, pils, sterke drank, enz. enz.
En als dat zo was……heerlijk toch!

Maar kijk nu eens naar jezelf in een soort spiegel en denk er eens over na hoe u, en òf u over deze wellicht alledaagse zaken denkt!?
Komt u er eigenlijk wel toe om over deze, voor ons zo gewone zaken na te denken?
Of eet, drinkt, feest u gedachteloos?
Misschien moppert u wel en is de avond verknald als net dat ene hapje of drankje, dat u zo lekker vindt niet te krijgen is. Of misschien heeft u de pest in, wanneer de “verkeerde” groente op tafel komt. Moeten we niet meer gaan genieten van het voor ons zo heel “gewone”?
Het is wezenlijk om naast het genieten van alle heerlijkheden te bedenken dat het uiteindelijk Gods Zegen is dat u dit allemaal heeft. En als u dat weet, zult u op een andere en verantwoorde manier omgaan, ook met genieten.

Benne Solinger

9e Lichtstralen, juni 1994

HEB JE HET OOK GEZIEN?

Is het je ook opgevallen, de laatste maanden, hoe prachtig het hier in de buurt van Heino is? Wanneer je met de fiets richting Laag Zuthem, Lemelerveld of het Nijenhuis rijdt. Het is echt genieten van de prachtige bomen. Al die verschillende kleuren groen van de ontluikende blaadjes. De snel uit de grond opkomende knopjes van diverse bloemen en planten in al die, naar eigen smaak, aangelegde tuinen. Al die verschillende vormen en kleuren.
Prachtig!

Maar er is meer.
Ik denk aan de lammetjes in de wei die, spelend met elkaar, jong en oud kunnen vermaken, vertederen zelfs.
Ik denk ook aan allerlei natuurfilms, die er op de televisie worden uitgezonden. Wat een verscheidenheid in dieren, planten en bomen zie je dan. Mensen proberen onderdelen van de natuur na te bootsen. In Burgers Bush is er een regenwoud nagemaakt en in Burgers Dessert een woestijn, met daarin allerlei verschillende soorten dieren en planten. In de diverse dierentuinen kun je gaan kijken naar alle soorten dieren, vogels en vissen.
Maar ik denk ook aan al die verschillende mensen.
Iedere geboorte is weer een wonder. Ieder mens is uniek en heeft eigen gaven en capaciteiten gekregen.
Het is een goede zaak, dat er groepen mensen zijn die hun capaciteiten willen inzetten om de natuur te beschermen. Het is fantastisch, dat er een walvissenreservaat zal komen bij de Zuidpool. Al die inspanningen zijn goed en het zullen er meer moeten worden, we zullen er met elkaar aan mee moeten werken.

Alleen realiseren wij ons, dat het niet onze natuur is, waarvoor we dan zorg dragen. Dat het er niet alleen om gaat voor de toekomst van onze (klein) kinderen de natuur te behouden?

Het gaat om meer.
Want wij mensen hebben niet al die mooie en verschillende dieren, planten, vissen en vogels ontworpen en op aarde gezet. Dat deed God, de Schepper. Je kunt het lezen in het begin van de Bijbel. In het boek Genesis, eerste hoofdstuk.
En het is diezelfde Schepper, die de mens de opdracht gaf om op een goede manier de aarde te bebouwen en te heersen over de vissen, de vogels en de andere dieren.
Ik denk dat het belangrijk is, om bij het genieten van de natuur steeds weer te bedenken, dat God dit allemaal zo mooi heeft gemaakt.
Ik denk dat het belangrijk is, wanneer je je inzet voor de natuur, dit te doen als eerbewijs aan de Schepper.
Je kunt het doen, omdat Hij ook jou die opdracht gaf.
Je kunt het ook doen uit dankbaarheid.

Benne Solinger10e Lichtstralen, augustus 1994

EEN PAAR INDRINGENDE VRAGEN!

Kunt u dit nazeggen?
“Ik geloof in God de Vader, de almachtige
Schepper van hemel en van aarde. (Genesis 1,2)
Ik geloof in Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, Die ook mijn redder wil zijn? (Johannes 1 en Marcus 1)

Gelooft u wat hierna staat?
Christus is ontvangen uit de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, (Mattheüs 1, Lucas 1: 26 e.v.)
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus, (Johannes 18 en Lucas 23)
is gekruisigd gestorven en begraven. (Lucas 23: 13 e.v.)

Wanneer twee getuigen hetzelfde beweren, is dat meestal voldoende bewijs, waarom zou dat voor de Bijbel anders zijn?
In de Bijbel zijn in ieder geval twee mensen die aangeven, dat ze Jezus Christus op aarde hebben zien werken, met eigen ogen, nl. Petrus en Johannus (2 Petrus 1:16 en 1 Johannes 1:1 vv)

Wilt u het volgende aannemen?
Christus is neergedaald in de hel, maar Hij is na drie dagen weer opgestaan uit de dood (Marcus 15, 16 en Lucas 24) en opgevaren naar zijn Vader in de hemel(Marcus 1:19)

Weet u het ook zeker?
Dat de Heilige Geest bestaat en dat deze Geest het geloof in uw hart kan werken? (Handelingen 2)

Of bent u nog niet overtuigd?
Lees dan de hierbij genoemde teksten eens na en laat u overtuigen, niet alleen door deze Bijbelse woorden. Maar vraag God of Hij door zijn Heilige Geest u wil helpen, om dit te geloven. Het is toch heerlijk, dat een Ander al de schulden voor u wil wegnemen!
Het betekent, dat uw leven anders zal worden. (lees Efeziërs 4 vanaf vers 17 eens, ook dit boek staat in het nieuwe Testament)

Wat u ook kunt doen?
Zondag eens naar de kerk komen. Ikzelf ga al¬tijd naar de vrijgemaakt gereformeerde kerk aan de Langeslag in Laag Zuthem. U weet wel, dat wat oudere gebouw, grenzend aan water en weilanden.

Benne Solinger

Comments are closed.