27ste JAAR: MEI/JUNI COLUMN 2019, Benne Solinger

Jezus was geen mietje. Hoewel Hij de gevestigde orde respecteerde en eerbiedigde, sprak Hij soms ook harde woorden. Van vrome mannen die op allerlei plaatsen in het openbaar staan te bidden zodat iedereen maar goed kan zien hoe vroom ze zijn, moet Hij niets hebben.

Daarom zegt Hij in het openbaar: “als u bidt, ga dan naar binnen. Sluit uw deur en bidt dáár. En als u bidt, gebruik dan niet veel woorden, want daar gaat het niet om….” bidt maar gewoon: “Onze Vader die in de hemelen zijt: Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede zoals in de hemel zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze….Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.”
Jezus benadrukt daarbij: “Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.…(Mattheüs 6: 5 t/m 15, Herziene Staten Vertaling)

Als ik het gedeelte over ‘binnen-bidden’ lees, vraag ik me af: “Zouden er in de 21ste eeuw nog mensen zijn tegen wie dat gezegd zou moeten worden?”
Misschien gelovigen die de straat op gaan, daar mensen aanspreken en voor òf met hen gaan bidden? Of zouden deze woorden gericht zijn aan mensen die ook in openbare ruimtes nog steeds bidden voor de maaltijd? Ik denk dat ieder die dat doet, er goed over na moet denken wat precies de motivatie is om dat te doen…

Ik vraag me ook af of het een oproep is om ‘het geloof alleen te beperken tot de binnenkamer’ ?”
Zelf denk ik van niet, je mag voor je geloof uitkomen en er over spreken. Er ligt zelfs een duidelijke oproep om het evangelie aan alle volken bekend te maken…(Marcus 16:15, Mattheus 15: 15/16) Dus er over schrijven en spreken mag.

Jezus woorden zijn mede aan ons gericht. Denk daarom voor jezelf nog eens goed na over òf en hoe je zelf bidt en hoe jij met het geloof omgaat. Is dat in de loop der jaren veranderd, op welke manier en waardoor….?

De boodschap die Jezus geeft kun je eveneens zien als een oproep om je regelmatig terug te trekken uit het jachtige leven en ‘stille tijd’ te houden. Bijvoorbeeld om een poosje (in de Bijbel) te lezen en je hart te openen voor je hemelse Vader?

En, ook belangrijk, kijk nog even naar wat Jezus benadrukt. Vergeef de ander! Breng dat in de praktijk. Beter dan roddel, haat, nijd, onenigheid… Vergeven is een belangrijk thema, zowel in het “Onze Vader” als in je eigen leven..

Als je de woorden van Jezus in je leven toelaat, denk ik dat je dat rust en vrede zal geven.

Hartelijke groeten, Benne Solinger

Comments are closed.